Nye regler i sygedagpengeloven er trådt i kraft den 1. juli

Med virkning fra den 1. juli 2014 er der risiko for, at en medarbejders dagpengesats nedsættes fra sygedagpengeniveau til kontanthjælpsniveau.

Sygedagpengeloven § 27

Kommunen træffer afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden for personer, der er omfattet af revurderingstidspunktet i § 24, når

  1. det på det foreliggende grundlag anses for overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked,
  2. det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 69 uger,
  3. den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling og den pågældende efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet,
  4. kommunen har vurderet, at en sag skal behandles i rehabiliteringsteamet, med henblik på at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension,
  5. en læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom,
  6. der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller
  7. der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter § 17, stk. 2, i lov om social pension.

Dette betyder også, at hvis der er tale om en medarbejder, der har ret til løn under sygdom, og arbejdsgiveren får refusion, vil arbejdsgiverens refusion blive nedsat til kontanthjælpsbeløbet.

Kommunen skal undersøge, om der er mulighed for at forlænge retten til sygedagpenge med normal sygedagpengesats, når der er udbetalt sygedagpenge eller refusion til en arbejdsgiver i 22 uger.

  • Sygedagpengene udgør 17.658 kr. pr. måned.
  • Kontanthjælpen udgør 14.203 kr. for medarbejdere, der har forsørgerforpligtelse
  • og 10.689 kr. for medarbejdere, der ikke har forsørgerforpligtelse.

Kontanthjælpssatsen er ikke den samme for alle medarbejdere. Satserne er afhængige af blandt andet medarbejderens alder, forsørgerstatus og bopæl. Eksempelvis vil en ung medarbejdere under 25 år, der stadig bor hos forældrene, få nedsat sygedagpengebeløbet til 3.324 kr. pr. måned.

Beløbet vil blive nedsat, selv om medarbejderen stadig er syg og ude af stand til at arbejde, hvis medarbejderen ikke er omfattet af forlængelsesbetingelserne i sygedagpengelovens § 27 (se faktaboks).

Beskæftigelsesministeriet vurderer, at hver 4. sygemeldte vil få reduceret satsen efter 22 ugers udbetaling.

Medarbejdere, hvor der har været udbetalt sygedagpenge i mindre end 22 uger ved lovens ikrafttræden er omfattet af de nye regler.

Den hidtidige varighedsbegrænsning, hvorefter medarbejdere kunne få udbetalt sygedagpenge i op til 52 uger, og herefter kunne miste retten til forsørgelse, hvis medarbejderen ikke var omfattet af forlængelsesbetingelserne, er nu afskaffet. Sygemeldte medarbejdere vil også efter 52 ugers sygdom have ret til en ydelse på kontanthjælpsniveau.