Fleksible uddannelsesaftaler

Som arbejdsgiver er det vigtigt, at du vælger den aftale, der passer bedst til din virksomhed i hele uddannelsesaftalens løbetid.

Forneden fremgår de forskellige former for fleksible uddannelsesaftaler, som kan indgås mellem virksomheden og eleven/lærlingen.

Den korte uddannelsesaftale

Den korte uddannelsesaftale kan indgås af virksomheder, der er godkendt som praktiksted, men som ikke ønsker at være ansvarlig for at gennemføre et helt uddannelsesforløb med eleven/lærlingen eller for virksomheder, der ikke har mulighed for at få en fuldstændig godkendelse.

En kort uddannelsesaftale skal som minimum indgås for én praktikperiode og ét skoleophold. Det er dog muligt, at indgå aftale om længere forløb end dette eller indgå flere på hinanden følgende aftaler uafhængigt af hinanden. Du skal dog være opmærksom på, at der kun kan være én prøveperiode mellem virksomheden og eleven/lærlingen, uanset antallet af indgåede aftaler.

Hvis virksomheden ikke har mulighed for at tilbyde en ny kort uddannelsesaftale, og eleven/lærlingen ikke kan finde en ny læreplads, er virksomheden ikke forpligtet til at indgå en ny aftale. Eleven/lærlingen vil som udgangspunkt blive tilbudt en skolepraktik, såfremt dette er muligt i det pågældende fag.

Kombinationsaftalen

Ved en kombinationsaftale indgår eleven/lærlingen en uddannelsesaftale med to eller flere virksomheder. Fordelen ved kombinationsaftalen er, at din virksomhed deler ansvaret for uddannelsesforløbet med en anden virksomhed.

En virksomhed, der ønsker at indgå en kombinationsaftale, behøver ikke at være fuldstændig godkendt som praktiksted. Virksomheden skal blot være godkendt som praktiksted for den del af uddannelsesforløbet, som den har forpligtet sig til at varetage. Hvorvidt de forskellige praktikforløb fordeles mellem virksomhederne er fleksibelt, men skal være aftalt mellem aftalens parter, inden første aftaleperiode træder i kraft.

Ny mesterlæreaftale

Ved en mesterlæreaftale indgår eleven/lærlingen en uddannelsesaftale  for hele (eller næsten hele) det første år af uddannelsen. Mesterlære gennem­føres som praktisk oplæring i virksomheden og træder i stedet for grundforløbet på en erhvervsskole. Eleven/lærlingen ansættes i virksomheden som lønmodtager og modtager elevløn.

I forbindelse med den praktiske oplæring udarbejder virksomheden, eleven/lærlingen og erhvervsskolen en personlig uddannelsesplan for eleven/lærlingen. I uddannelsesplanen fastlægges de mål eleven/lærlingen skal nå.

Den praktiske oplæring afsluttes med, at eleven/lærlingen gennemfører en praktisk opgave, som mester og kontaktlærer udformer i samarbejde. Opgaveløsningen foregår typisk i virksomheden og vurderes godkendt/ikke godkendt af mester og kontaktlærer i fællesskab.

Trainee-forløb/forpraktik

For visse virksomheder kan det være en stor beslutning at indgå en uddannelsesaftale med en varighed fra 2 til 4 år. På baggrund af det har arbejdsmarkedets parter indgået aftaler på en række brancheområder, som gør det muligt at ansætte en ung på 15-18 år i en periode på typisk 3-6 måneder.

Et trainee-forløb (i nogle brancher hedder det forpraktik) består typisk af en kort introduktionsperiode, hvor den unge sættes ind i de mest grundlæggende arbejdsprocesser i virksomheden, og hvor de nødvendige ­sikkerhedskurser, hygiejnekurser og lignende bliver gennemgået. Efterfølgende kan den unge deltage i virksomhedens produktion og må betjene visse maskiner, som en ung, der blot ansættes som ung­arbejder, ikke må betjene.

Eleven/lærlingen bør være opmærksom på, at trainee-forløbet ikke automatisk  medfører en forkortelse af uddannelses­tiden. Eleven/lærlingen har dog krav på en ­realkompetencevurdering ved påbegyndelse af en erhvervsuddannelse.

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at du alene har det ansættelsesretlige og økonomiske ansvar for eleven/lærlingen i de delperioder, hvor eleven/lærlingen er beskæftiget i din virksomhed. På samme måde hæfter du selvfølgelig ikke juridisk eller økonomisk, hvis der sker fejl i elevforholdet under et uddannelsesforløb, som din virksomhed ikke er ansvarlig for.

Du bør være opmærksom på, at det er dig som arbejdsgiver, der har ansvaret for, at ovenstående betingelser overholdes.

Har du brug for hjælp til uddannelsesaftalen, er du velkommen til at kontakte os på 72 27 90 16.

Læs også: