Skattefri kost- og logigodtgørelse

Arbejdsgiveren kan udbetale skattefri kost- og logigodtgørelse, der skal dække medarbejderens udokumenterede udgifter til overnatning, måltider, småfornødenheder og lokaltransport.

Skattefri kostgodtgørelse

Kostgodtgørelse skal dække medarbejderens udokumenterede udgifter til måltider, småfornødenheder og lokaltransport.

Ved rejse med overnatning, der har en varighed af mindst 24 timer, kan der til dækning af kost og småfornødenheder udbetales 471 kr. pr. døgn og 1/24 heraf pr. påbegyndt time for tilsluttende rejsetimer. Satserne er ens for såvel rejser i Danmark som rejser i udlandet.

Har rejsen en varighed på mindre end 24 timer, kan der ikke udbetales skattefri kostgodtgørelse. Arbejdsgiveren kan i stedet stille fri kost til rådighed eller dække de faktiske udgifter som udlæg efter regning.

Når medarbejderen får fri kost på en rejse, skal satsen for skattefri kostgodtgørelse reduceres med:

  • 15 % for morgenmad
  • 30 % for frokost
  • 30 % for aftensmad.

Arbejdsgiveren kan således vælge at udbetale en nedsat skattefri godtgørelse, selv om medarbejderen på rejsen får hel eller delvis fri kost. Når der ydes fri kost til alle hovedmåltiderne, kan arbejdsgiveren udbetale 25 % af satsen for kostgodtgørelse på 471 kr.. Har rejsen eksempelvis en varighed på 3 døgn og 12 timer, kan der skattefrit højst udbetales 25 % af (3½ x 471 kr.) eller i alt 412,12 kr.

Tidsbegrænsning for udbetaling af skattefri kostgodtgørelse

Hovedreglen er, at arbejdsgiveren kun kan udbetale skattefri kostgodtgørelse i de første 12 måneder, hvor medarbejderen arbejder på et midlertidigt arbejdssted. Såfremt det midlertidige arbejdssted strækker sig over en længere periode, kan arbejdsgiveren i den resterende periode skattefrit dække udgifterne til kost og småfornødenheder som udlæg efter regning eller yde fri kost, hvis arbejdspladsen fortsat er midlertidig.

Ferie, fridage, tjenesterejser eller sygedage afbryder ikke optællingen af de 12 måneder.

Ved skift til et nyt midlertidigt arbejdssted, der ligger mindst 8 kilometer væk fra det tidligere arbejdssted, påbegyndes en ny rejse og dermed en ny 12-måneders-periode.

Ved tilbagevenden til samme midlertidige arbejdsplads skal der være forløbet en sammenhængende periode på mindst 40 arbejdsdage, for at der kan påbegyndes en ny 12-måneders-periode. I den mellemliggende periode på mindst 40 arbejdsdage kan der udbetales skattefri kostgodtgørelse, hvis der arbejdes på et andet midlertidigt arbejdssted, og rejsebetingelserne i øvrigt er opfyldt.

Der gælder ingen tidsbegrænsning på 12 måneder for:

  • Mobile arbejdssteder, eksempelvis arbejdet som langturschauffør og flyvende personel
  • Arbejdssteder, der i takt med arbejdets udførelse eller færdiggørelse flytter sig over en strækning på mindst 8 kilometer, eksempelvis motorvejsprojekter og gasledningsprojekter.
  • Enkeltstående kortvarige tjenesterejser til samme midlertidige arbejdssted, eksempelvis hvor en medarbejder ansat i den jyske afdeling skal til et to-dages-møde på virksomhedens hovedkontor i Købehavn en til to gange om måneden.

Skattefri logigodtgørelse

Arbejdsgiveren kan uden dokumentation for medarbejderens udgifter til overnatning udbetale 199 kr. pr. hele døgn.

Har rejsen en varighed på 23 timer, kan der ikke udbetales skattefri logigodtgørelse med standardsatsen, selv om rejsen har været forbundet med overnatning.

Har rejsen en varighed på 1 døgn og 23 timer, kan der kun udbetales 199 kr., selv om rejsen har været forbundet med to overnatninger. I stedet kan arbejdsgiveren vælge at refundere de faktiske overnatningsudgifter.

Der gælder ingen tidsbegrænsning for udbetaling af skattefri logigodtgørelse, men det er dog fortsat en forudsætning, at der skattemæssigt er tale om en rejse og dermed et midlertidigt arbejdssted.

Læs også: