Personalegoder - de skattefrie

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Derfor er udgangspunktet også, at den skattepligtige værdi af personalegoder er markedsværdien.

Dette udgangspunkt fraviges for en lang række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis.

Skattemæssigt kan de skattefrie personalegoder opdeles i:

  • Skattefri personalepleje
  • Arbejdsrelaterede personalegoder (bagatelgrænse på 5.700 kr. pr. år)
  • Gaver og påskønnelser (bagatelgrænse på 1.100 kr. pr. år)

Skattefri personalepleje

Goder uden væsentlig økonomisk værdi, der ydes på arbejdspladsen som led i almindelig personalepleje, er efter praksis skattefrie, når det er vanskeligt at henføre en bestemt værdi til den enkelte medarbejder. Eksempler herpå er kaffe, te og frugt.

Kantineordninger med arbejdsgivertilskud er normalt også omfattet af denne skattefrihed, dog er skattefriheden betinget af en mindstepris for medarbejderbetaling.

Visse mindre sundhedstjek og en årlig influenzavaccination, der tilbydes samtlige medarbejdere, er også godkendt som skattefri personalepleje.

Kravet om ”almindelig personalepleje” er ikke opfyldt, hvis eksempelvis et sundhedstjek kun tilbydes visse medarbejdere. Fra praksis kan nævnes en afgørelse, hvor en arbejdsgiver ønskede at tilbyde alle seniormedarbejderne et sundhedstjek. Arbejdsgiverens betaling for sundhedstjekket var skattepligtigt for seniorerne.

Skattefriheden gælder ikke, når medarbejderen selv finansierer sådanne ellers skattefrie goder ved en nedgang i kontantlønnen (bruttotrækordning), da kravet om, at godet stilles til rådighed som led i den almindelige personalepleje, dermed ikke er opfyldt.

Bagatelgrænser for skattefrie personalegoder

En række personalegoder er kun skattepligtige, hvis den samlede værdi af sådanne goder overstiger 5.700 kr. pr. år (2015) eller 1.100 kr. pr. år (2015). Det drejer sig om goder, der kan omfattes af:

Har personen flere arbejdsgivere gælder grænsen for samtlige arbejdsgivere under ét. Hvis den samlede værdi af årets goder/gaver overstiger 1.100 kr. / 5.700 kr., er medarbejderen skattepligtig af det fulde beløb og ikke kun af den del, der ligger ud over bagatelgrænsen. Beløbet skal selvangives, idet arbejdsgiveren ikke har indberetningspligt, selv om bagatelgrænsen overskrides.